ඇඳිරි නීතිය කැඩූ 8451 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

0 175

miq.sh 20 jkod isg Èjhsk mqrd ls%hd;aul we¢ß kS;sh lv lsÍu fya;=fjka w;awvx.=jg .;a mqoa.,hkaf.a ixLHdj 8500g wdikak nj fmd,sish mjikjd.

ta wkqj ud¾;=  ui 20 jeksod isg wfma%,a ui 01 jkod olajd Èjhsk mqrd ls%hd;aul we¢ß kS;sh W,a,x>kh lsÍu iïnkaOfhka mqoa.,hka 8451 fofkl= fmd,sia w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

tu ld,fha§ fmd,sia Ndrhg .;a r: jdyk ixLHdj 2078ls.

tfiau Bfha ^31&  fmrjre 6 isg miajre 6 olajd .; jQ meh 24l ld,fha§ muKla we¢ß kS;sh W,a,x>kh lsÍu iïnkaOfhka mqoa.,hka 1093 fofkl= fmd,sia w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

tfiau r: jdyk 310lao fmd,sia Ndrhg f.k we;s njhs fmd,sia udOH fldÜGdih mjikafka.

fï w;r fmd,sish mejiqfõ fuf,i fmd,sia Ndrhg .kakd r: jdyk mj;sk jix.; ;;a;ajh myj hk f;la tajdfha  ysñlrejkag uqod fkdyßk njhs.

tfiau we¢ß kS;sh ld,fha w;awvx.=jg .kq ,nk mqoa.,hka fmd,sia wem ,nd fkdfok njo fmd,sish mjikjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...