අයිස් සමග දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

0 144

ukakdru” fmaidf,a” fmßhldi,a m%foaYfha isÿ lrk ,o fidaÈis fufyhqul§ whsia u;aøjH iu. mqoa.,fhl= Bfha^31& w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

W;=re ueo kdúl úOdkhg wh;a kdúl mqoa.,hska msßila iy fmaidf,a fmd,sish tlaj fuu jeg,Su isÿ lr ;sfnkjd.

tys§ ielldr mqoa.,hd mÍlaId lsÍfï§ u;aøjH ñ,s.%Eï 810la muK fidhd .ekSug  yels jQ njhs kdúl yuqodj mjikafka.

w;awvx.=jg .kq ,enQ mqoa.,hd 40 yeúßÈ tu m%foaYfhau mÈxÑlrejl= jkjd.

bÈß úu¾Yk lghq;= fmaidf,a fmd,sish úiska isÿ lrkq ,nkjd.

fï w;r md,úh” lrU m%foaYfha kdúl yuqodj isÿ l< fidaÈis fufyhqul§ o whsia u;aøjH <`. ;ndf.k isá iellrefjla w;awvx.=jg .ekqKq nj kdúl yuqodj mjikjd.

jhU kdúl úOdkhg wkqhqla; kdjls mqoa.,hska msßila úiska Bfha^31& md,úh” lrU m%foaYfha isÿ l< fidaÈishl§hs wod< iellre w;awvx.=jg f.k we;af;a.

m%foaYfha iel iys; ksjila mÍCIdjg ,la l< kdú yuqodjg tys ;sî whsia u;aøjH .%Eï 2 ñ,s.%Eï 310la muK fidhd .ekSug iu;aj ;sfnkjd.

w;awvx.=jg .;a iellre 23 jk úfha miqjk nj;a wod< iellre bÈß úu¾Ykhka i|yd fkdfrdÉfpdaf,a fmd,sish fj; Ndr§ we;s nj;a kdúl yuqodj mjikjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...