ලෙබනනයේ නීතිවිරෝධිව රැදී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට කොන්දේසි සහිත පොදු සමාකාලයක්

0 139

f,nkkfha kS;súfrdaêj /§ isák Y%S ,dxlslhkag fldkafoais iys; fmdÿ iudld,hla ,nd§ug trg rch úiska tlÕ ù we;s nj Y%S ,xld úfoaY fiajd kshqla;s ld¾hdxYh ksfõokhla ksl=;a lrñka mjikjd.

wod< ksfõokh my; mßÈ fõ.

f,nkkfha kS;súfrdaêj /§ isák Y%S ,dxlslhkag fldkafoais iys; fmdÿ iudld,hla

f,nkkfha kS;súfrdaêj /§ isák Y%S ,dxlslhkag fldkafoais iys; fmdÿ iudld,hla ,nd§ug trg rch úiska tlÕ ù ;sfí. trg fiajh lrk tfy;a kS;Hdkq ,shlshú,s fkdue;s Y%S ,dxlslhkag ish leue;a;; u; fuu fmdÿ iudld,h ;=, Y%S ,xldjg meñŒug wjia:dj ysñfõ. fï ioyd f,nkkfha kS;súfrdaêj /§ isá ld,h fkdi,lk w;r tfy;a ovuqo,a f,i msßñ Y%ñlfhl=g f,nkk ,Srd ^LBP& ,laI 4 yd ldka;d Y%ñlfhl=g ,laI 3 ne.ska whflf¾. ;jo idmrdë fpdaokdj,g ,laúisák Y%ñlhkayg wod< fpdaokd ioyd ks;suh l%shdud¾. .ekSfuka wk;=rej fuu iudj .; yelsh.

ta wkqj Y%S ,xldjg meñŒug n,dfmdfrda;a;= jk Y%ñlhskag ;uka f,nkka yS Y%S ,xld ;dkdm;s ld¾hd,fha ,shdmÈxÑ ùfuka wk;=rej tráka msgùfï n,m;%h ^Exit Permit& ,nd.eksug myiqlï i,id we;.

fldfrdakd ffjhsrih rg ;=, jHdma;sh fya;=fjka ud¾;= 15 isg wfma%,a 12 olajd f,nkkh iïmQ¾Kfhkau jid we;s ^Lock Down& neúka ;ukaf.a f;dr;=re Y%S ,xld ;dkdm;s ld¾hd,fha úoHq;a ,smskhg ^Email& fyda jÜiawema ,smskhg fhduq lsßug trg fiajh lrk Y%S ,dxlslhkag wjia:dj ,nd § ;sfí. tf,i ,ndfok f;dr;=re wOHkh lsßfuka wk;=rej f,nkkfhka msgùfï n,m;%h ,ndÈh yels whj¨‍kaj ;dkdm;s ld¾hd,fha ,shdmÈxÑ flf¾. tf,i ,shdmÈxÑ l, f;dr;=re f,nkka rchg ,ndÈfuka wk;=rej msgùfï n,m;%h ,ndÈug lghq;= lrk w;r ta wkqj Y%S ,xldjg meñŒug wjia;dj ysñjkafka Y%S ,xldfõ yd f,nkkfha .=jka f;dgqm,j,a forg w;r .=jka .uka ioyd újD; lsßfuka wk;=rejh. flfia jqjo fldfrdakd ffjhsrih jHdma; ùu fya;=fjka úfoaYhka yS isg Y%S ,xldjg we;=¨‍ùu ioyd wjir ysñjkafka furg fi!LH wxY Wmfoaia u; rch úiska .kq ,nk ;SrK u;fõ’

 

f;dr;=re ,ndÈh yels ud¾.

Email slemb.beirut@mfa.gov.lk

Tel/Whatsapp 00961 76700657 ‍| 00961 81363894

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...