කොරෝනා ආසාදිත තවත් අයෙක් සුවය ලබයි

0 108

fï jk úg YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 143la nj fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikjd.

tys fjí wvúfha oelafjkafka Bfha Èkfha jd¾;d jQ wdidÈ;hska 21 fokdf.ka miqj wo^01& miajre 2.30 olajd lsisÿ frda.sfhl= jd¾;d ù fkdue;s njhs.

ta wkqj fï jk wdidÈ;hska 123 fofkl= frday,a.;j m%;sldr ,nñka isákjd.

fï w;r wo^01& fmrjrefõ fldfrdakd wdidokh ù m%;sldr ,nñka isá ;j;a wfhl= iqjh ,nd frday,ska msgj f.dia ;sfnkjd.

ta wkqj iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 18 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

furáka jd¾;d jk urK ixLHdj folla.

tfiau fldfrdakd frda. ,laIK we;ehs ielh u; fï jk úg mqoa.,hka 231 fofkl= ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nk njo fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikjd.

fï w;r f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^01& miajre 2.30 muK jk úg 8,61,119la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

ñka wdidÈ;hska 1,78,560 fofkl= iqjh ,nd ;sfnkjd.

fldfrdakd wdidokh ùfuka ñh.sh ixLHdj 42,385la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fï w;r wfußldfõ fï jk úg frda.Ska 1,88,530la muK y÷kdf.k we;s w;r bka frda.Ska 7251 fofkl= iqj ,nd ;sfnkjd.

fldfrdakd wdidokfhka wfußldfõ ñh.sh ixLHdj 4053la olajd by< f.dia we;af;a f.ù .sh meh 24l ld,fha§ f,dj mqrd isÿ jQ jeäu urK ixLHdj jk 912lao iu.ska.

fï w;r b;d,sfhka f.ù .sh meh 24l ld,fha§ fldfrdakd urK 837la jd¾;d jk w;r urKhg m;ajQ iïmQ¾K ixLHdj 12,428la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

b;d,sfha fï jk úg kj fldfrdakd frda.Ska 1,05,792 fofkl= y÷kdf.k ;sfnkjd.

iamd[a[fhao fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHd ,laIhlg wdikak fjñka mj;skjd.

fï jk úg jd¾;d jk frda.Ska ixLHdj 95,923la.

f.ù .sh meh 24 ;=<§ iamd[a[fha mqoa., urK 748la isÿj we;s w;r urKhg m;a uq¿ fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 8464la.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...