ස්වයංනිරෝධානයට යොමු කල හැටන් දික්ඔය ප්‍රදේශයට දැඩි පොලිස් ආරක්ෂාවක්

rxð;a rdcmlaI - yegka

0 96

yegka ÈlaTh orj, j;a; m%foaYfha iajhx ksfrdaOdkhg fhduq l, m%foaYhg oeä fmd,sia wdrlaIdjla ^01& Èk Woeik isg ,nd È ;sfnkjd.

yegka ÈlaTh orj, j;a; my, fldgi” orj, ckmoh  we;=¿ ÈlaTh m%foaYfha ;j;a m%foaY /il mjq,a 200 lg wh;a iudðlhka 900 fofkl= muK wU.uqj m%dfoaYsh fi!LH ffjoH ks,Odß ld¾hd,fha ks,Odßka úiska Bfha^31& Èk isg Èk 14 la oeä iajhx ksfrdaOdkhlg fhduq lsßug mshjr .ekqKd.

yegka ÈlaTh orj, m%foaYfha msysá hd{d uOHia:dkhlg bkaÈhdfõ isg meñ‚ foaj .e;sjrfhl= ;j;a foaj .e;sjre fofofkl= iu. tla ú bl=;a ui 12″ 13″ 14 hk Èkhka ;=, tu hd{d uOHia:dkh ;=, /È isáñka ÈlaTh orj, j;a; m%foaYfha msßi tla lr .ksñka hd{djla mj;ajd ;sfnkjd.

bka wk;=rej tu hd{djg iyNd.s jQ mjq,a lsysmhla iu. ÈlaTh hd{d uOHia:dkfha foaj .e;sjrhdo tla lr.ksñka hdmkh m%foaYhg f.dia Èk .Kkdjla hd{djka mj;ajd we;s njg fi!LHh wxY úiska f;dr;=re wkdjrKh lrf.k ;sfnkjd.

wU.uqj fi!LHh ffjoHh ks,Odß ld¾hd,fha uyck fi!LH mßlaIljreka úiska ÈlaTh hd{d uOHia:dkfha foaj .e;sjrhd iy Tyqf.a mjqf,a iudðlhka Èk 14 lg iajhx ksfrdaOdkhlg fhduq lr ;sìhÈ;a thg mgyeksj l%shdlrñka tu foaj .e;sjrhd bl=;a ui 26 Èk h,s;a ÈlaTh orj, m%foaYfha mjq,a lsysmhla tla lr .ksñka hd{djla mj;ajd tu msßig úh<s i,dl fnod§ulao isÿ lr we;s njhs uyck fi!LHh mßlaIljreka mjikafka.

;jo yegka ÈlaTh orj, iajhx ksfrdaOdkhg fhduq l, m%foaYfha ksoyia fj<| l,dmj,” fm!oa.,sl we.¿ï l¾udka; Yd,dj, iy fld<U we;=¿ Èúhsfka úúO m%foaYj, fiajh lr j;=lrfha úYd, msßila fï jk úg tu m%foaYhg meñK we;s ksid;a” yegka ÈlaTh orj, m%foaYh oeä iajhx ksfrdaOdkhlg fhduq lsßug mshjr .;a njhs uyck fi!LHh mßlaIljreka jeäÿrg;a lshd isáfha.

iajhx ksfrdaOdkhg fhduq lr we;s yegka orj, m%foaYh wjg fmd,sia ud¾. ndOl fhdoñka tu m%foaYfha mÈxÑlrejkag msg;g meñ‚ug fyda msgia;r mqoa.,hkag tu m%foaYhg we;=,aúug bv ,nd fkdÈug wdrlaIdj ;r lr ;sfnkjd.

You might also like
Comments
Loading...