කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 146 දක්වා ඉහළට

0 114

YS% ,xldfõ fldfrdakd wdidÈ; frda.Skaf.a ixLHdj 146 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

ta wo miajrefõ ;j;a frda.Ska ;sfofkla ;yjqre lr .ekSu;a iu.hs.

fi!LH wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d lshd issáfha hdmkh” urodk iy l==reKE., m%foaYj,ska tu wdidÈ;hska jd¾;d jk njhs.

fï w;r fï jk úg wdidÈ;hska 123 fofkl= frday,a.;j m%;sldr ,nk w;r frda.Ska 21 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

mqoa.,hka 231 fofkl= fldfrdakd ffjirh we;ehs ielh u; frday,a.;j ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nk njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

YS% ,xldj ;=< fldfrdakd wdidokh ùfuka ñh.sh ixLHdj 2la.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...