දිස්ත්‍රික්ක 19කට අප්‍රේල් 6 දක්වා ඇඳිරි නීතිය

0 77

wo^01& WoEik 6g ;djld,slj we¢ß kS;sh bj;a fldg h<s miajre folg we¢ß kS;sh h<s mekjQjd.

ckdêm;s ld¾hd,h ksfõokhla ksl=;a lrñka mjikafka miajre folg mekjQ we¢ß kS;sh wfma%,a ui 6 jeks i÷od WoEik 6 olajd n,d;aul njhs.

6 jeks i÷od WoEikg 6g ;djld,slj bj;a flfrk we¢ß kS;sh h<s tÈku miajre 2g h<s mekfjkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...