ඇඳිරි නීතිය කඩ කළ 9000කට අධික පිරිසක් අත්අඩංගුවට

0 81

miq.sh 20 jkod isg Èjhsk mqrd ls%hd;aul we¢ß kS;sh lv lsÍu fya;=fjka w;awvx.=jg .;a mqoa.,hkaf.a ixLHdj 9000 blaujd we;s nj fmd,sish mjikjd.

ta wkqj ud¾;=  ui 20 jeksod isg wfma%,a ui 01 jkod iji 6 olajd Èjhsk mqrd ls%hd;aul we¢ß kS;sh W,a,x>kh lsÍu iïnkaOfhka mqoa.,hka 9028 fofkl= fmd,sia w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

tu ld,fha§ fmd,sia Ndrhg .;a r: jdyk ixLHdj 2216ls.

tfiau wo ^01&  oyj,a 12 isg iji 6 olajd .; jQ meh 6l ld,fha§ muKla we¢ß kS;sh W,a,x>kh lsÍu iïnkaOfhka mqoa.,hka 289 fofkl= fmd,sia w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

tfiau r: jdyk 67lao fmd,sia Ndrhg f.k we;s njhs fmd,sia udOH fldÜGdih mjikafka.

fï w;r fmd,sish mejiqfõ fuf,i fmd,sia Ndrhg .kakd r: jdyk mj;sk jix.; ;;a;ajh myj hk f;la tajdfha  ysñlrejkag uqod fkdyßk njhs.

tfiau we¢ß kS;sh ld,fha w;awvx.=jg .kq ,nk mqoa.,hka fmd,sia wem ,nd fkdfok njo fmd,sish mjikjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...