කොරෝනා තෙවැනි මරණයත් වාර්තා වෙයි

0 146

fldfrdakd wdidokh jQ ;j;a mqoa.,hl= Bfha ^01& rd;S% ñhf.dia ;sfnkjd.

Bfha^01& rd;S% isÿ jQ fldfrdakd wdidÈ; f;jk urKh iïnkaOfhka fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d jeäÿrg;a lshd issáfha fuf,i ñhf.dia we;af;a fld<U” urodk m%foaYfha mÈxÑ 73 yeúßÈ wfhl= njhs.

YS% chj¾Okmqr frdayf,a m%;sldr ,nñka isák úg fldfrdakd ffjirh wdidÈ;hl=nj ;yjqre lrf.k we;af;ao Bfha Èkfha§uhs.

tu frda.shd y÷kdf.k fld<U IDH frday, fj; udre lrk wjia:dfõu ñhf.dia isg we;s njhs^On Admission Deaath& fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,ajrhd mjikafka.

tu frda.shd Èhjeähdj” wêl reêr mSvkh” §¾>ld,Sk jl=.vq wvmKùu wd§ frda. ;;a;ajhkaf.ka fm,S we;s nj;a frda.Shd frday,a.; ù we;af;a frda.h W;aikak ù we;s wjia:dfõ§ nj;a fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d mjikjd.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...