ඉන්ධන සහ ඖෂධ හැර සෙසු භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම අත්හිටුවීම සහ සීමා කරයි

0 131

w;HjYH T!IO yd bkaOk yer ish¨u fiiq wdkhksl NdKav wdkhkh  lsÍu w;aysgqùug iy iSud lsÍug rch ;SrKh lr ;sfnkjd.

rcfha m%jD;a;s fomd¾;fïka;=fõ meje;s leìkÜ ;SrK oekqï§fï udOH yuqfï§ wo^02& fï nj oekqï ÿkakd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...