ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 148 දක්වා ඉහළට

0 182

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj miajre 2.00 muK jk úg 148 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

ta wo^02& fmrjrefõ ;j;a wdidÈ;hska fofofkl= y÷kd .ekSu;a iu.ska.

ta wkqj fï jk úg m%;sldr ,nk frda.Ska ixLHdj 124la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

iqjh ,enQ ixLHdj 21la jk w;r fldfrdakd wdidokh ùu fya;=fjka ñh.sh ixLHdj 3la.

 

fï w;r fldfrdakd njg ielh u; frday,a .; ù isák uq¿ mqoa.,hska ixLHdj 231la njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

fï w;r f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo ^02& miajre 2.00 muK jk úg 9,37,130la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka mqoa.,hka 1,95,143la iqjh ,nd we;s w;r wdidokfhka ñh.sh ixLHdj 47,267la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

f,dj mqrd wdidÈ;hskaf.ka 6,94,720 fofkl= frday,a.;j m%;sldr ,nk w;r bka 35,772 fofokl= widOH ;;a;ajfhka miqjk njo jd¾;d jkjd.

fï w;r Bfha Èkfha jeäu urK ixLHdj wfußldfjka jd¾;d jk w;r tu ixLHdj 1,049la.

wfußldfõ fï jk úg wdidÈ;hska ixLHdj 2,15,344la olajd by< f.dia we;s w;r iuia; urK ixLHdj 5,112la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

flfia fj;;a fï jk úg wfußldfõ wdidokhg ,lajQjkaf.ka 8,878 fofkl= iqjh ,nd ;sfnkjd.

fï w;r iamd[a[fhkao f.ù .sh meh 24l ld,fha§ fldfrdakd wdidokh ùu ksid mqoa.,hka 923 fofkl= ñhf.dia ;sfnkjd.

iamd[a[fha fï jk úg wdidÈ;hska 1,04,118 fofkl= jd¾;d jk w;r bka 22,647 fofkl= iqjh ,nd we;s nj;a ;j;a 9,387 fofkl= urKhg m;aj we;s nj;a jd¾;d jkjd.

f.ù .sh meh 24l ld,fha§ b;d,sfhkao urK 727la jd¾;d jkjd.

b;d,sfhka jd¾;d jk iuia; wdidÈ;hska ixLHdj 110574 la jk w;r bka mqoa.,hka 19,847la iqjh ,nd we;s w;r ;j;a mqoa.,hska 13,155la Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd.

fï w;r tlai;a rdcOdksfhka urK 563lao m%xYfhka urK 509lao jd¾;d; jkjd.

fï w;r bkaÈhdfjka jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj 1998la jk w;r bka 148 fofkl= iqjh ,nd we;s w;r ñh.sh  ixLHdj 58la.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...