මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 151 දක්වා ඉහළට

0 122

furáka jd¾;d jk fldúä 19 fyj;a fldfrdakd ffjirh wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 151 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

jix.; frda. úoHd wxYh mjikafka wo^02& rd;S% 8 muK jk úg fldúâ 19 wdidokh jQjka mia fofkl= y÷kd .ekqKq njhs.

ta wkqj fï jk úg wdidÈ;hskaf.ka 127 fofkl= m%;sldr ,nñka isák w;r 21 fofkl= iqjh ,nd frdayf,ka msgj f.dia ;sfnkjd.

YS% ,xldfõ fuf;la isÿj we;s urK ixLHdj ;=kla.

tfiau fldfrdakd wdidokh ù we;s njg ielh u; mqoa.,hka 251 fofkl= frday,a.;j ffjoH wëCIK hgf;a m%;sldr ,nkjd.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...