කොරෝනා ආසාදිත සිව්වැනි මරණයත් වාර්තා වෙයි

0 128

fldfrdakd wdidokh ùu ksid furáka jd¾;d jk isõjk urKh;a; óg iq¿ fudfyd;lg fmr jd¾;d jQ nj fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,a ffjoH wks,a cdisxy uy;d ;yjqre lr isákjd.

fuf,i ñhf.dia we;af;a IDH frdayf, m%;sldr ,nñka isá 58 yeúßÈ msßñ mqoa.,hl= njhs cdisxy uy;d jeäÿrg;a lshd isáfha.

ksõfudakshd frda.S ;;a;ajh W;aikak ùu fya;=fjka Tyq ñhf.dia we;s njo rcfha m%jD;a;s fomd¾;fïka;=j ksl=;a l< ksfõokfha oelafjkjd.

wod< m%jD;a;s ksfõokh my;ska oelafõ.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...