ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව මිලියනය ඉක්මවයි – මරණ පනස් දහස ඉක්මවයි

0 113

f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^03& w¨hu 12.05 muK jk úg oi ,laIhl blaujkq ,enqjd.

ta wkqj fï jk úg f,dj mqrd 10,00,940 fofkla yg fldfrdakd ffjrih fyj;a fldúâ 19 wdidokh ù we;s njhs úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkafka.

tfiau fldfrdakd wdidokfhka ñh.sh ixLHdjo mkia oyi blaujd ;sfnkjd.

wo^03& w¨hu 12.05 muK jk úg tu ixLHdj 51,375la jkjd.

tfiau frda.S ñ,shkla jQ mqoa.,hkaf.ka 2,10,244 fofkl= iqjh ,nd ;sfnkjd.

fï w;r fï jk úg f,dj mqrd fldfrdakd wdidokh ùfuka frday,aj, m%;sldr ,nñka isák 7,39,321la jQ msßfika 37,702l  m%udKhla widOH ;;a;a;jfhka miqjk njo jd¾;d jkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...