ඇඳිරි නීතිය කඩ කර වෙඩි ප්‍රහාරයට ලක්වූවන්ගේ තොරතුරු රැසක් එළියට

0 128

we|sß kS;sh W,a,x>kh lrñka wKfkd;ld Odjkh jQ fudag¾ r:hlg fmd,sish fjä ;nd ;sfnkjd.

Bfha^02& rd;S% 10g muK fuu fjä ;eîu isÿj we;af;a tf.dvWhk fmd,sia jifï fudaor w¨;a md,u wi, ud¾. ndOlfha§hs.

tu fjä ;eîfuka fudag¾ r:fha .uka .;a isõ fofkl=f.ka ßhÿre we;=¿ ;sfofkla ;=jd, ,nd ;sfnkjd.

;=jd,lrejkaf.ka fofofkl= mdkÿr frdayf,a m%;sldr ,nk nj;a wfkla ;=jd,lre fld<U cd;sl frdayf,a fmd,sia wdrlaIdj hgf;a m%;sldr ,nk nj;a fmd,sish mjikjd.

fuf,i ;=jd, ,nd we;af;a jhi wjqreÿ 18″ 20 iy 22 hk jhiaj, miqjk mdkÿr iy n;a;ruq,a, hk m%foaYj, mÈxÑlrejka msßils.

mdkÿr frdayf,a oekg m%;sldr ,nk ;=jd,lrejkaf.ka tla wfhl= 2018 fkdjeïn¾ udifha§ fyfrdhska <`. ;nd .ekSu iïnkaOfhka mdkÿr ol=K fmd,sia ia:dkh u.ska w;awvx.=jg .ekqKq iellrefjl= njhs fmd,sish mjikafka.

tfiau wfkla ;=jd,lre 2017 wfma%,a ui mdkÿr ol=Kq fmd,sia ia:dkh u.ska jfrka;=jla i|yd wêlrKhg bÈßm;a lr nkaOkd.dr .;j isáh§ mek.sh wfhl= njhs fmd,sish mjikafka.

tfiau 2018 cq,s udifha§ fyfrdhska cdjdrï lsÍu iïnkaOfhkao tu jif¾u foieïn¾ udifha§ myr§ula iïnkaOfhka fpdaokd ,enQ wfhl= njhs fmd,sish mjikafka.

tfiau 2019 j¾Ifha wfma%,a ui fyfrdhska <`. ;nd .ekSu iïnkaOfhkao mdkÿr ol=Kq fmd,sia ia:dkh úiska w;awvx.=jg f.k we;s iellrefjl= njg úu¾Ykj,§ wkdjrK ù ;sfnkjd.

wfkla iellre tf.dvWhk fmd,sia ia:dkh u.ska w;awvx.=jg f.k úu¾Ykh isÿ lrkq ,nk w;r fuu iellrejka u;aøjH m%jdykh lsÍula isÿ lr we;ao hkak iïnkaOfhka úu¾Yk isÿ lrk njhs fmd,sish jeäÿrg;a lshd isáfha.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...