කොරෝනා ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමට නව දුරකථන අංකයක්

0 121

fldfrdakd jHdma;sh je<elaùfï wruqK we;sj kj ÿrl:k wxlhla fmd,sia uQ,ia:dkh u.ska y÷kajd§ ;sfnkjd.

1933hs tu ÿrl:k wxlh.

ta wkqj uyck;djg fldfrdakd iïnkaOfhka hï meñKs,a,la lsÍug we;akï 1933 ÿrl:k wxlh wu;d meñKs,s l< yels njhs fmd,sia uQ,ia:dkh mjikafka.

tfiau fmd,sia yÈis weu;=ï wxlh jk 119 wxlhgo meñKs,s bÈßm;a l< yels njhs fmd,sish mjikafka.

flfia fj;;a 119 ÿrl:k uOHia:dkfha ;sfnk ld¾hnyq,;ajh wju lsÍu msKsi 1933 kj ÿrl:k wxlh y÷kajd§ we;s nj fmd,sia uQ,ia:dkh mjikjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...