ඇඳිරි නීතිය කඩ කිරීම නිසා අත්අඩංගුවට ගත්ත සංඛ්‍යාව 11,600 ඉක්මවයි

0 127

fldfrdakd ffjri jHdma;sh ùu je<elaùu i|yd Èjhsk mqrd fmd,sia we¢ß kS;sh mekùfuka miqj fï jk úg we¢ß kS;sh lv l< mqoa.,hka 11,607 fofkl= w;awvx.=jg f.k we;s nj fmd,sish mjikjd.

ta bl=;a ud¾;= ui 20 jeksod iji yfha isg wo^03& miajre yh olajd ld,h ;=<§hs.

tu ld,fha§ fmd,sia Ndrhg .kq ,enQ r: jdyk ixLHdj 2878la njhs fmd,sia udOH fldÜGdih mjikafka.

fï w;r wo^03& uOHyak 12.00 isg miajre 6.00 olajd jQ meh yhl ld,fha§ muKla mqoa.,hka 588 fofkl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

tu ld,fha§ r: jdyk 151la fmd,sia Ndrhg f.k ;sfnkjd.

tfiau fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;s wð;a frdayK uy;d fldúâ 19 me;sÍu je<elaùfï cd;sl ls%hdkaú; uOHia:dkfha Bfha^02& meje;s udOH yuqjl§ lshd isáfha w;awvx.=jg .kakd mqoa.,hka yg wem ,nd§ula isÿ fkdlrk nj;a fmd,sia Ndrhg .kq ,nk r: jdyk mj;sk jix.; ;;a;ajh myj hk;=re ysñlrejkag h<s ,ndfkdfok nj;a tajd ksfrdaOdhk lghq;= i|yd fhdod .kakd nj;ah.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...