රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව දෙන්න ගිය සමෘද්ධි නියාමකට පිරිසක් පහරදිලා

bkaÈl wreK l=udr - kdW,

0 110

kdW, m%dfoaYsh f,alï fldÜGdYfha iuDoaê m%;s,dN ,nd§ug .sh iuDoaê kshduljrfhl=g myr§ula isÿlr we;ehs kdW, fmd,sish mjikjd.

wo ^03& miajre myg muK kdW, – wUk m%foaYfha § myr§u isÿj we;s njhs fmd,sish jeäÿrg;a lshd isáfha.

fmd,sish mjikafkarch úiska m%ldYhg m;alr we;s fldfrdakd jHjik ;;a;ajh fya;=fjka wirK Ndjhg m;ajq msßia i|yd ,ndfok remsh,a mkaoyfia §ukdj ,nd§u i|yd .sh wjia:djl § iuDoaê kshduljrhdg myr§u isÿj we;s njhs.

isoaêhg iïnkaO  ldka;dj iuDoaê nexl=fjka l,ska ,nd.;a Kh uqo,la ksis mßÈ f.ùu meyer yer we;s wfhla nj;a” wehg  remsh,a mkaoyi ,nd§u i|yd by< ks,Odßkaf.a Wmfoia ,nd.; hq;= nj;a isoaêhg uqyqKÿka iuDoaê ks<Odßjrhd ioyka lr ;sfnkjd.

flfia fj;;a bka iEySug m;afkdjQ wod< isoaêh isÿjq ia:dkfha /£ isá msßila  ;ukag myr§ ;=jd, isÿlf<a hehs iuDoaê kshduljrhd kdW, fmd,sishg meñ‚,s lr ;sfnkjd.

kdW, fmd,sia:dkdêm;s m%Odk fmd,sia mßlaIl hQ’mS’ð’fla’ r;akdhl uy;d lshd isáfha wo ^03& miajrefõu wod, iellrejka w;awvx.=jg .ekSu ioyd l%shdlrk njhs.

isoaêh iïnkaOfhka kdW, fmd,sish jeäÿr mßlaIK mj;ajkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...