තවත් ආසාදිතයින් 8 දෙනෙක් හඳුනාගැනේ – ආසාදිතයින් ගණන 159 දක්වා ඉහළට

0 144

fldfrdakd wdidÈ;hska wg fofkl= wo^03& rd;S% 10.45 muK úg jd¾;d ù we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

ta wkqj furáka y÷kd .ekqKq wdidÈ;hska  ixLHdj 159 olajd by< hkjd.

ta wkqj frda.Ska 131 fofkl= fï jk úg frday,aj, m%;sldr ,nñka isák njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

mqoa.,hka 24 fofkl= iqjh ,nd frday,ska msgj f.dia ;sfnkjd.

fï w;r ;j;a 250 fofkl= fldfrdakd njg ielh u; ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nk njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hxYh mjikafka.

f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^03& rd;S% 10.45 muK jk úg 10,74,290 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

tfiau ñh.sh ixLHdj 56,987 olajd;a 2,26,062 fofkla iqjh ,nd we;s nj;a úfoia  mqj;a fiajd mjikjd.

Bfha Èkfha tla Èkla ;=< jd¾;d jk jeäu urK ixLHdj m%xYfhka jd¾;d jk w;r tu ixLHdj 1,355la.

wfußldfjka urK 968lao iamd[a[fhka urK 961lao Bfha Èkfha§ jd¾;d jQjd.

tfiau b;d,sfhka urK 760lao tlai;a rdcksfhka urK 569lao jd¾;d jkjd.

fï w;r jeäu frda.Ska ixLHdjla jd¾;d jkafka wfußldfjks.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...