මැදදුම්බර සමෘද්ධිලාභීන්ට සහනාධාර මුදල් නිවස අසලටම ගොස් ලබාදෙයි

fla.ví,sõ.   ksYaYxl - f;,afoksh 

0 122

f;,afoksh ueoÿïnr m%dfoaYsh uyf,alï fldÜGdYfha iuDoaê l,dm y; ;=< msysá iuDoaê nexl= u.ska f;,afoksh ue;sjrK fldÜGdYfha iuDoaê mjq,a wg oyil muK msßilg fuu Èk foflaÈ remsh,a wg fldaá ye;a;E mka ,laIhlg jeä iydkdOdr uqo,la ksfjia wi,gu f.dia iuDoaê,dNs mjq,aj,g fnodÿka nj f;,afoksh ueoÿïnr iudoaê l,ukdldr ;=is; O¾um%sh nKavdr uy;d mjikjd.

fuu iuDoaê,dNs mjq,aj,g rcfhka ,ndfok remsh,a oioyfia iykdOdr uqo, .ïudkj, msysá ksfjia wi,gu f.dia tu iuDoaê,dNs ck;djg m%odkh l< nj;a ta uy;d mejish.

ueoÿïnr m%dfoaYsh uyf,alï tï.. úl%udrÉÑ uy;df.a fufyhùfuka tu lghq;= b;d id¾:l f,i Èk follÈ isÿ flfr‚.

ueoÿïnr m%dfoaYSh uyf,alï fldÜGdYfha .%duks,OdÍ jiï 93l ck;djg w;HjYH wdydr øjH fnodyeÍu i|yd r:jdyk ysñ mqoa.,hka foish ye;a;E tla fokl=g wdydr øjH l%uj;a f,i fnodyeßu i|yd wjYH n,m;% ,ndÈ ;sfnk nj;a tajd ksis mßÈ isÿfõoehs oeä mÍlaIdjlgo ,laflfrkjd.

fï w;r lsisu iykdOdrhla fkd,nk mqoa.,hka y÷kd.eksu i|yd .ï uÜgñka .%du ks,Odßkaf.a m%Odk;ajfhka .ïj, lñgqo m;alr we;s njhs jd¾;d jkafka.

fuu Èkj, .%dóh m%foaYj, ck;dj ish f.j;=j, yd mqrkaù ;sfnk l=Uqre flàu yd j.d lghq;=j,g oeä Wkkaÿjla olajk whqre o olakg ,efnkjd.

flfia fj;;a m%foaYfha jk i;aj ydksh ksid ;u j.djkag ydks isÿjk nj m%foaYfha f.dúka lf,l isg k`.k ueiú,a,ls.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...