දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක සවස දෙකෙන් පසු ගිගුරුම් සහිත වැසි

0 130

wo iy fyg ^4 iy 5& Èkj,§ úfYaIfhkaau inr.uqj, niakdysr” jhU, uOHu, W!j iy ol=Kq m<d;aj, ijia ld,fha§ .s.=reï iys; jeis we;s ùfï yelshdjla mj;sk nj ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikjd.

tfiau inr.uqj, niakdysr, jhU, uOHu, W!j, ol=K iy W;=re ueo m<d;aj,;;a ukakdru iy jõkshdj Èia;s%lalj,;a miajre 2ka miqj ;ekska ;ek jeis fyda .s`.=reï iys; jeis we;s úh yels njo tu fomd¾;fïka;= wo^04& WoEik ksl=;a l< ld,.=K jd¾;dfõ i|yka.

tfiau we;eï ia:dkj,g ñ,sóg¾ 75g jeä ;rul ;o jeiso we;s úh yels njhs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikafka.

inr.uqj iy uOHu m<d;aj, WoEik ld,fha§ we;eï ia:dkj, óÿï iys; ;;a;ajhla n,dfmdfrd;a;= jk njhs tu ksfõokfha jeäÿrg;a i|yka jkafka.

.s`.=reï iys; jeis iu. we;s úh yels ;djld,sl ;o iq<xj,ska iy wl=Kq u.ska isÿjk wk;=re wju lr .ekSug wjYH mshjr .kakd f,i ck;djf.ka b,a,d isák njhs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikafka.

fï w;r Èjhsk jgd uqyqfoa ld,.=Kh ie,lSfï§ ukakdru isg mq;a;,u, fld<U, .d,a, yryd ud;r olajd jk uqyqÿ m%foaYfha ;ekska ;ek ijia ld,fha fyda rd;S% ld,fha jeis fyda .s`.=reï iys; jeis we;s úh yels njhs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikafka.

tfiau ;s%l=Kdu,h isg uvl,mqj yryd yïnkaf;dg olajd jk uqyqÿ m%foaYfha jeis iaj,amhla we;s úh yels njo tu fomd¾;fïka;=j ksl=;a l< ksfõokfha i|yka.

ukakdru isg fld<U yryd .d,a, olajd jk uqyqÿ m%foaYj, iq<x ksYaÑ; ÈYdjlska f;drj yuk w;r Èjhsk jgd jk fiiq uqyqÿ m%foaYj, iq<x BYdk foiska yuk njhs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j lshd isáhd.

tfiau Èjhsk jgd jk uqyqÿ m%foaY úáka úg uo jYfhka r¿ úh yels njo tu ksfõokfha i|yka.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...