ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව පහ දක්වා ඉහළට

0 128

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ; miajk urKh wo^04& WoEik jd¾;d jQjd.

fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d lshd isáfha  b;d,sfha isg meñK fldfrdakd wdidokh ùu ksid je<slkao frdayf,a m%;sldr ,nñka isá 44 yeúßÈ msßñ mqoa.,fhla fuf,i ksõfudakshd ;;a;ajfhka ñhf.dia we;s njhs.

ñh.sh mqoa.,hd fydaud.u m%foaYfha mÈxÑlrefjla njgo jd¾;d jkjd.

fï wkqj fï jk úg fldfrdakd wdidÈ;hska 159 fofkla YS% ,xldfjka jd¾;d jk w;r bka 130 fofkla ffjoH m%;sldr ,nñka isákjd.

flfia fj;;a wdidÈ;hska 24 fofkla iqjh ,nd msgj f.dia ;sfnkjd.

 

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...