ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිත සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 11 ඉක්මවයි

0 122

f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^04& fmrjre 11 muK jk úg 11,17,860 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

tfiau fldfrdakd wdidokh ù iqjh ,enQ ixLHdj o 2,28,990la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fï w;r fldfrdakd wdidokh ùu fya;=fjka f,dj mqrd urK 59,203la isÿj ;sfnkjd.

fldfrdakd ffjrih wdidokh ùu fya;=fjka fï jk úg f,dj mqrd frday,aj, m%;sldr ,nñka isák 8,29,667la w;ßka 39,391 fofkl=f.a ;;a;ajh ;;a;ajh nrm;, njhs jd¾;d; jkafka.

fldfrdakd ffjrih fï jk úg f,dj mqrd rgj,a iy ia:dk 205l jHdma; ù we;s njhs úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkafka.

f,dj jeäu fldfrdakd wdidÈ;hska m%udKhla jd¾;d jk rg jkafka wfußldjhs.

tfiau f.ù .sh meh 24l ld,fha§ jeäu urK ixLHdj jQ 1,321la jd¾;d jkafkao wfußldfõks.

wfußldfõ fï jk úg wdidÈ;hska 2,77,475 fofkl= jd¾;d jk w;r bka 12,283 fofkl= iqjh ,nd we;s w;r ;j;a 7,042 fofokl= urKhg m;aj ;sfnkjd.

wfußldfõ jeäu wdidÈ;hska m%udKhla jd¾;d jkafka ksõfhda¾la m%dka;;fhks.

tu m%udKh 1,03,476la jk w;r tys muKla fï jk úg mqoa.,hka 3,218 fofkla urKhg m;aj ;sfnkjd.

ksõ c¾is m%dka;fhka wdidÈ;hska 29,895la jd¾;d jkjd.

ñÑ.ka iy le,sf*dakshd m%dka;hkays wdidÈ;hska ixLHdj fodf<dia oyi blaujd ;sfnkjd.

tfiau ueiaipqfiÜia, ¨ishdkd iy *af,dßvd hk m%dka;hkays wdidÈ;hska ixLHdj oi oyi blaujd ;sfnkjd.

fldfrdakd wdidokh ksid isÿ jQ jeäu urK ixLHdj jk 14,681la jd¾;d jk b;d,sfhka jd¾;d jk wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 1,19,827la.

b;d,sfha iqjh ,enQ ixLHdj 19,758la jk w;r mqoa.,hka 4,068 fofkl= widOH ;;a;ajfhka miqjkjd.

iamd[a[fhka jd¾;d jk wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 1,19,199la jk w;r bka mqoa.,hka 30,513la iqjh ,nd ;sfnkjd.

f.ù .sh meh Èkfha§ iamd[a[fhka mqoa., urK 850la jd¾;d jk w;r fldfrdakd wdidokfhka ñh.sh iïmQ¾K ixLHdj 11,198la.

c¾uksfhao wdidÈ;hska ixLHdj 91,159 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka mqoa.,hka 1,275 fofkl= urKhg m;aj we;s w;r iqjh ,enQ ixLHdj 24,575la.

fï w;r m%xYfhkao f.ù .sh Èkfha§ fldfrdakd wdido; urK 1,120la ;rï by< w.hla .kq ,enqjd.

m%xYfhka fï jk úg wdidÈ;hska 82165 la jd¾;d jk w;r bka 14,008 fofkla iqjh ,nd we;s w;r ñh.sh ixLHdj 6,507la jkjd.

wi,ajdis bkaÈhdfjka fï jk úg fldfrdakd wdidÈ;hska 3,059 fofkl= jd¾;d jk w;r bka iqjh ,enQ ixLHdj 192la jk w;r mqoa.,hka 86 fofkl= Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...