ජනතාවට සහන සැලසීමේදී දේශපාලන ප්‍රචාරණයන්ගෙන් වළකින්න

ue;sjrK fldñifuka b,a,Sula

0 163

mj;sk ;;a;ajh yuqfõ ck;djg iyk ie,iSfï§ foaYmd,k m%pdrhkaf.ka j<lsk f,i ue;sjrK fldñiu ksfõokhla ksl=;a lrñka oekqï fokjd.

foaYmd,k{hska iq¿ msßila PdhdrEm m< lrñka iudc  udOH yd úúO l%u Ndú;  lrñka foaYmd,kuh jdishla ,nd.ekSug lghq;= lrñka isák nj ksÍlaIKh ù we;s njhs ue;sjrK fldñiu ksl=;a l< ksfõokfha jeäÿrg;a oelafjkafka.

tjeks ls%hd fhda.H fkdjk njo wod< ksfõokfhka jeäÿrg;a fmkajd fokjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...