නීති විරෝධී මත්පැන් සහ මෙරට නිෂ්පාදිත ගිනි අවියක් සමග හතරක් අල්ලයි

0 140

m%foaY ;=kl§ kS;s úfrdaë u;ameka iy furg ksIamdÈ; .sks wúhla iu. mqoa.,hka isõ fofkl= fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

yqx.u” ksoyia.u ngysr m%foaYfha kS;s úfrdaê u;ameka wf,ú lrk njg yqx.u fmd,sisfha ks,OdÍkag Bfha^03& ,o f;dr;=rla u; jeg,Sula isÿ lr iellrejl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

wod< iellre iu. furg ksIamdÈ; .sks wúhla lvqjla lsksiaila kS;s úfrdaë u;ameka ñ,s ,Sg¾ 15000la kS;s úfrdaë u;ameka fmÍug .kakd f.davd ñ,s,Sg¾ 161000la .Eia ,smla .Eia is,skav¾ tlla iy ;U o`.rhla fmd,sia Ndrhg f.k ;sfnkjd.

w;awvx.=jg .;a iellre rkak m%foaYfha mÈxÑ 44 yeúßÈ wfhls.

w;awvx.=jg .;a iellre wo^04& w`.=Kqfld<me,eiai ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;hs.

isoaêh iïnkaOfhka yqx.u fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

fï w;r ksÜgUqj” j,afmd, m%foaYfha§ kS;s úfrdaë u;ameka iu. iellrefjla w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

fmd,sish mejiqfõ ksÜgUqj fmd,sishg ,o f;dr;=rla u;; isÿ l< jeg,Sul§ kS;súfrdaë u;ameka ñ,s,Sg¾ 52500la ^fnda;,a 70& iu. iellrefjl= w;awvx.=jg .ekqKq njhs.

ksÜgUqj re.a.yú, m%foaYfha mÈxÑ 39 yeúßÈ wfhla fuf,i w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

ksÜgUqj fmd,sish bÈß úu¾Yk isÿ lrk w;r w;awvx.=jg .ekqK iellre wo^04& w;a;k.,a, ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;hs.

me,auvq,a,” ño,k m%foaYfha§ o we¢ß kS;sh W,a,x>kh lrñka kS;s úfrdaë u;ameka m%jdyk l< mqoa.,hka fofofkl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

kS;s úfrdaë u;ameka ñ,s,Sg¾ 11250la muK ;s%frdao r:hlska m%jdykh lrñka isáh§ iellrejka fofokd ;s%frdao r:ho iu.ska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

w;awvx.=jg .;a iellrejka jhi wjqreÿ 27 iy 21 hk jhiaj, miqjk me,auvq,a, m%foaYfhau mÈxÑlrejka njhs fmd,sish mjikafka.

iellrejka me,auvq,a, ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lrk f,i okajd fmd,sia wem u; uqod yer we;s w;r me,auvq,a, fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...