පොල්ලකින් පහරදී පුද්ගලයකු ඝාතනය කරයි

0 136

.,akEj ysßmsáhdj fj,a hdfha§ mqoa., >d;khla isÿj ;sfnkjd.

fmd,sish mejiqfõ mqoa.,hka fofofkl= w;r we;s jQ wdrjq,la ÿrÈ. hdu fya;=fjka tla wfhl= wfkla mqoa.,hdg fmd,a,lska myr§ >d;kh lr we;s njhs.

kdrïu, rKdj;a; ,smskfhys mÈxÑ 19 yeúßÈ ;reKfhla fuf,i >d;khg ,laj ;sfnkjd.

uD;foayh uQ,sl ufyaia;%d;a mÍCIK isÿ lsÍfuka miqj wkqrdOmqr frday,a uD; YÍrd.drfha ;ekam;a lr ;sfnkjd.

>d;khg iïnkaO iellre w;awvx.=jg f.k we;s w;r >d;kh iunkaOfhka .,akEj fmd,sish bÈß úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...