කොරෝනා ආසාදනය වී සුවය ලැබූවන් ගණන 25 දක්වා ඉහළට

0 126

fldúâ 19 fyj;a fldfrdakd ffjrih wdidokh ùfuka frday,a.;j m%;sldr ,enQ ;j;a wfhl= wo^04& iqjh ,nd frdayf,ka msgj f.dia ;sfnkjd.

ta wkqj fldfrdakd wdidokh ùfuka miq iqjh ,enQ ixLHdj 25 olajd by< hk njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

ta wkqj fï jk úg frday,a.;j m%;sldr ,nk wdidÈ;hska ixLHdj 129la jk w;r Tjqka fld<U IDH frdayf,a iy je,slkao iy uq,af,aßhdj hk uQ,sl frday,aj, m%;slr ,nk njhs jix.; frda. úoHd wxYh mjikafka.

furáka jd¾;d jk uq¿ fldfrdakd wdidÈ;hska ixLHdj 159la.

fldfrdakd ffjrih wdidokh ù we;s njg iel flfrk ;j;a mqoa.,hka 273la muK msßila Èjhsk mqrd frday,a lsysmhl ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nk njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

fldfrdakd wdidokh ùu fya;=fjka ñh.sh ixLHdj myla.

miajeks urKh wo fmrjrefõ jd¾;d jQ w;r fuf,i ñhf.dia we;af;a fydaud.u m%foaYfha mÈxÑ 44 yeúßÈ foore msfhla.

Tyq b;d,sfha isg meñKs Tyq je,slkao ksfrdaOdhk uOHia:dkh fj; fhduq lr isáh§ miq.sh 23 jeksod frda. ,laIK u;=ùfuka miqj je,slkao uQ,sl frday,g we;=<;a lr ;sfnkjd.

fï w;r Tyqf.a wjika lghq;= wr,.kaú, úchndmqr fmdÿ iqidk N+ñfha§ isÿ lsÍug kshñ; nj jd¾;d jkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...