ඇඳිරි නීතිය කඩ කළ 12400කට අධික පිරිසක් පොලිස් සිරමැදිරි තුළ

0 133

fldfrdakd ffjri jHdma;ùu je<elaùu i|yd ud¾;= ui 20 jeksod miajre yfha isg Èjhsk mqrd we¢ß kS;sh we¢ß kS;sh mekùfuka miqj wo^04& uOHyak 12 olajd ld,fha§ we¢ß kS;sh lv l< mqoa.,hka 12465 fofkl= w;awvx.=jg .ekqKq nj fmd,sish mjikjd.

fmd,sish jeäÿrg;a mjikafka tu ld,h ;=<§ r: jdyk 3100lao fmd,sia Ndrhg .ekqKq njhs.

tfiau wo^04& WoEik 6 isg uOHyak 12 olajd jQ meh yhl ld,fha§ muKla we¢ß kS;sh  lv l< mqoa.,hka 242 fofkla w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

tu ld,fha§ r: jdyk 83lao fmd,sia Ndrhg f.k ;sfnkjd.

tfiau fuf,i fmd,sia Ndrhg .kq ,nk r: jdyk jix.; ;;a;ajh myj hk;=re tu r: jdykj, ysñlrejkag ,ndfkdfok njo fmd,sish mjikjd.

fï w;r we¢ß kS;sh ls%hd;aul ld,fha§ Èia;s%lal w;r .ukd.ukh iïmQ¾Kfhkau ;ykï jkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...