මහයියාව දුම්රිය ස්ථානය හොරු කඩයි

0 124

uykqjr uyhshd Wmÿïßh ia:dkhg Bfha^03& lsishï msßila lvd je§ we;s nj fmd,sish mjikjd.

tu msßi ÿïßh fmdf<a md,k wxYhg lvd je§ we;s njhs jd¾;d jkafka.

tys§ wkdjrK ù we;af;a ÿïßh fmdf,a md,k wxYfha foam< lsysmhlg ydks isÿj we;s njhs.

flfia fj;;a uQ,Huh jYfhka remsh,a oyilg wvq uqo,la fidrdf.k we;s njo wkdjrK ù ;sfnkjd.

uykqjr ÿïßh ia:dkfha isg lsf,daógrhla muK ÿßka msysá uyhshdj ÿïßh ia:dkh msysgd ;sfnkjd.

ÿïßh ia:dkfha jevn,k ks,Odßhl= fmd,sishg lrk ,o meñKs,a,lg wkqj fmd,sish úu¾Yk isÿ lrkq ,enqjd.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...