ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 166 දක්වා ඉහළට

0 169

YS% ,xldfõ fldfrdakd ffjrih fyj;a fldúâ 19 wdidÈ; ixLHdj 166 olajd by< f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

fldfrdakd wdidokh ù we;s njg Bfha^04& Èkfha§ ;yjqre lr .;a ixLHdj y;la njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

fï jk úg wdidÈ;hka 134 fofkla frday,aj, m%;sldr ,nkñka isák njo tu ld¾hdxYh mjikjd.

iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 27 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fldfrdakd wdidokh ùu fya;=fjka YS% ,xldfjka urK myla jd¾;d jkjd.

fï w;r fldfrdakd njg ielmsg mqoa.,hka 273 fofkla oekg frday,aj, ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...