ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කළ 13468 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට

0 128

fldfrdakd ffjrih jHdma; ùu je<elaùu i|yd miq.sh ud¾;= ui 20 jeksod miajre yfha isg Èjhsk mqrd we¢ß kS;sh mekùfuka miqj wo^05& WoEik yh olajd ld,fha§ we¢ß kS;sh lv l< mqoa.,hka 13468 fofkl= w;awvx.=jg .ekqKq nj fmd,sish mjikjd.

fmd,sish jeäÿrg;a lshd isáfha tu ld,fha§ r: jdyk 3353lao fmd,sia Ndrhg f.k we;s njhs.

tfiau Bfha^04& WoEik yfha isg wo^5& WoEik yh olajd jQ meh úis y;rl ld,fha§ mqoa.,hka 1245 fofkl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

tu ld,fha§ fmd,sia Ndrhg .ekqKq r: jdyk ixLHdj 336la.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...