දිස්ත්‍රික්ක 19ක ඇඳිරි නීතිය තාවකාලිකව ලිහිල් කෙරේ

0 141

niakdysr m<d;” uykqjr” mq;a;,u iy hdmkh hk Èia;s%lal yer Èjhsfka fiiq Èia;s%lal 19 i|yd mkjd ;snQ we¢ß kS;sh wo^06& fmrjre yhg ;djld,slj bj;a flreKd.

h<s tu m%foaYhkag miajre fofla isg we¢ß kS;sh n,d;aul flfrkjd.

fld<U” .ïmy” l¿;r” uykqjr” mq;a;,u iy hdmkh Èia;s%lal i|yd we¢ß kS;sh h<s oekqï fok;=re ls%hd;aulhs.

tu Èia;s%lalhkays fldfrdakd jHdma;sh wjodkï ;;a;ajhl mej;Su fya;=fjka we¢ß kS;sh wLKavj ls%hd;aul flfrkjd.

tu Èia;s%lal yh yer we¢ß kS;sh bj;a flreKq Èia;s%lal 19 i|yd h<s miajre fofla isá we¢ß kS;sh ls%hd;aul w;r th h<s bj;a lrk Èkh miqj oekqï fok njhs ckdêm;s ld¾hd,h mjikafka.

we¢ß kS;sh n,meje;afjk ld,hkays ck;djg w;HjYH wdydr øjH iy fjk;a NdKav ksjfia isgu ñ,§ .; yels jk f,i fiajd iemhSuo rch lghq;= fhdod we;s njhs ckdêm;s udOH wxYh mjikafka.

You might also like
Comments
Loading...