ප්‍රවීණ සංගීතඥ ජයන්ත රත්නායක අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

0 125

m%ùK ix.S; wOHlaIjrhl=” jdok Ys,amsfhl= iy .dhk Ys,amsfhl= jQ chka; r;akdhl uy;d wNdjm%dma; ù ;sfnkjd.

uyr.u wfmaCId frdayf,a§ wo^06& WoEik wNdjm%dma; jQ njhs jd¾;d jkafka.

ñhhk úg 51 jk úfha miq jQ ta uy;d l,la ;siafia frda.d;=rj isáhd.

m%ùK ix.S;fõ§ úlag¾ r;akdhl uy;df.a jeäuy,a mq;= jQ chka; r;akdhl uy;d foore msfhls.

mjqf,a {d;Skaf.a iyNd.s;ajfhka wjika lghq;= fyg Èkfha§ isÿ lsÍug kshñ; njhs jd¾;d jkafka.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...