ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 176ට නගී – සුවය ලැබූ ගණන 33 දක්වා ඉහළට

0 141

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 176 olajd by< f.dia we;s ;sfnkjd.

Bfha^05& Èkfha§ kj wdidÈ;hska 10 fofkl= ;yjqre lr .ekqKq njhs jix.; frda. úoHd tallh mjikafka.

ta wkqj fï jk úg frda.Ska 138 fofkl= frday,a.;j m%;sldr ,nkjd.

fldfrdakd wdidokh ù iqjh ,enQ ixLHdjo 33 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fldfrdakd wdidokh ksid ,xldfõ§ fï jk úg mqoa.,hka mia fofkl= Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd.

flfia fj;;a mqoa.,hka 259 fofkl= fldfrdakd wdidokh ù we;s njg ielh u; ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

fï w;r f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 12,74,904la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka mqoa.,hka 2,64,952la iqjh ,nd we;s w;r ;j;a 69,493 fofkl= urKhg m;aj ;sfnkjd.

fï w;r jeäu wdidÈ;hska ixLHdjla jd¾;dùu w;ska m<uq ia:dkhg wfußldj m;aj isákjd.

wfußldfõ uq¿ wdidÈ;hska ixLHdj 3,36,830la.

trg isÿj we;s urK ixLHdj 9,648la jk w;r iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 17,977la jkjd.

fï w;r f.ù .sh meh 24l ld,fha§ muKla wfußldfõ 1,165la isÿj ;sfnkjd.

wdidÈ;hska jeäu ixLHdjla isák rgj,a w;r fojk ia:dkhg iamd[a[h m;aj we;af;a wdidÈ;hska 1,31,646la jd¾;dùu;a iu.sks.

fojekshg jeäu urK ixLHdj jd¾;djkafkao iamd[a[fhka jk w;r tu ixLHdj 1,2641la.

f.ù .sh Èkfha§ muKla iamd[a[fha urK 694la isÿj ;sfnkjd.

flfia fj;;a iamd[a[fha frda.Ska ;sia wg oyilg wêl ixLHdjla iqjh ,nd;sfnkjd.

f;jk ia:dkfha isák b;d,sfhka jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj 1,28,948la jk w;r bka mqoa.,hka 21,815la iqjh ,nd ;sfnkjd.

flfia fj;;a fldfrdakd wdidokh fya;=fjka jd¾;d jk jeäu urK ixLHdj jk 15887 jd¾;d jkafkao b;d,sfhka jk w;r f.ù .sh meh 24l ld,fha§ b;d,sfhka jd¾;d jQ urK ixLHdj 525la.

fï w;r c¾uksfhka wdidÈ;hska 1,00,123lao m%xYfhka wdidÈ;hska 92,839lao jd¾;d jkjd.

wi,ajdis bkaÈhdfjkao fï jk úg wdidÈ;hska 4,314la jd¾;d jkjd.

bka mqoa.hka 328 fofkl= mQ¾K iqjh ,nd we;s w;r ;j;a mqoa.,hka 118 fofkl= urKhg m;aj ;sfnkjd.

f.ù .sh meh 24 ;=<§ bkaÈhdfjka urK 19la muK jd¾;d jkjd.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...