අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුට කොරෝනා – පමුණුගම පොලිසියේ පිරිසක් නිරෝධායනයට

0 133

cd-we< muqKq.u fmd,sia ia:dkfha ks,OdÍka msßila ksfrdaOdhkhg ,la lr ;sfnkjd.

muqKq.u oE,mqr m%foaYfha§ w;awvx.=jg .;a iellrefjl= fldfrdakd wdidÈ; njg ;yjqre ùu;a iu. fuu fmd,sia ks,OdÍka msßis ksfrdaOdhkhg ,laflreKq njhs fmd,sish mjikafka.

miq.shod w;awvx.=jg .ekqKq iellrejl= fmd,sia ia:dkh ;=<§ frda.d;=r ùfuka miqj rd.u frday,g we;=<;a lr ;sfnkjd.

tys§ wod< iellreg fldfrdakd wdidokh ù we;s njg ;yjqre ù ;sfnkjd.

ta wkqj muqKq.u fmd,sia ia:dkfha ia:dkdêm;sjrhd we;=¿ fmd,sia ks,OdÍka 30 fofkl= muK ksfrdaOdkhg ,la flreKq njhs fmd,sish mjikafka.

tfiau fmd,sia ks,OdÍka msßila fmd,sia ia:dkh ;=<u iajhx ksfrdaOdhkg ,la lr we;s w;r fï jk úg muqKq.u fmd,sia ia;dkh o úIîc yrKhg ,la lr ;sfnkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...