ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කළ 15000කට අධික පිරිසක් අත්අඩංගුවට

0 128

fldfrdakd ffjrih jHdma; ùu  je<elaùu i|yd miq.sh ud¾;= 20 jeksod miajre yfha isg Èjhsk mqrd we¢ß kS;sh mekùfuka miqj wo^06& miajre yh olajd ld,fha§ we¢ß kS;sh lv l< mqoa.,hka 15273 fofkl= w;awvx.=jg .ekqKq nj fmd,sish mjikjd.

fmd,sish jeäÿrg;a lshd isáfha tu ld,fha§ r: jdyk 3855lao fmd,sia Ndrhg .ekqK njhs.

tfiau wo^06& oyj,a 12 isg miajre 6 olajd jQ meh yh ;=<§ mqoa.,hka 307 fofkla w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

tu ld,h ;=<§ fmd,sia Ndrhg .ekqKq r: jdyk ixLHdj 104la.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...