දිස්ත්‍රික්ක 19ක් සඳහා අප්‍රේල් 9 වැනිදා දක්වා යළි ඇඳිරි නීතිය – සෙසු දිස්ත්‍රික්ක හය සඳහා නැවත දැනුම්දෙනතුරු ඇඳිරි නීතිය

0 160

fld<U, .ïmy, l¿;r, mq;a;,u, uykqjr iy hdmkh hk Èia;s%lal yh yer fiiq Èia;s%lal 19 i|yd wo^6& miajre folg mkjk ,o we¢ß kS;sh t<efUk 9 jeksod WoEik 6 olajd n,d;aul nj ckdêm;s ld¾hd,h mjikjd.

ta wkqj fld<U, .ïmy, l¿;r, mq;a;,u, uykqjr iy hdmkh Èia;s%lal yh i|yd ;jÿrg;a kej; oekqïfok;=re we¢ß kS;sh mkjd ;sfnkjd.

fiiq Èia;s%lal 19 i|yd 9 jeksod fmrjre yhg bj;a flfrk we¢ß kS;sh tÈku miajre y;rg h<s mkjk njhs ckdêm;s ld¾hd,h mjikafka.

we¢ß kS;sh mekùu ms<sn| kj;u ksfõokh my;ska oelafõ.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...