ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 178 දක්වා ඉහළට – සුවය ලැබූවන්ගේ සංඛ්‍යාව 38 දක්වා ඉහළට

0 148

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^06& rd;S% 11 muK jk úg 178 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

ta ffjrih wdidokh jQ ;j;a fofofkla ;yjqre lr .ekSu;a iu.sks.

fï wkqj fï jk úg fldfrdakd wdidokh ùu fya;=fjka frday,a ;=< m%;sldr ,nk ixLHdj 135la.

fï w;r fldfrdakd wdidokh ùu fya;=fjka frday,a .;j isg iqjh ,nd frdayf,ka msgj .sh ixLHdjo 38 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

ta wkqj wo^6& Èkfha§ iqjh ,enQ frda.Ska .Kk isõ fofkla.

fï w;r fldfrdakd njg ielh u; mqoa.,hka 257 fofkla Èjhsk mqrd frday,aj, ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nk njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

fldfrdakd wdidokh ùu fya;=fjka YS% ,xldfõ ñh.sh ixLHdj myla.

fï jk úg YS% ,xldfjka jeäu wdidÈ;hska ixLHdjla jd¾;d jkafka fld<U Èia;s%lalfhks.

tu ixLHdj wo^06& fmrjre 10 muK jk úg 44la muK úh.

fï w;r mq;a;,ï Èia;s%lalfhka frda.Ska 31 fofklao l¿;r Èia;s%lalfhka wdidÈ;hska 25lao jd¾;d fõ. ^wo ^6& fmrjre 10 muK jk úg&

.ïmy Èia;s%lalfhka wdidÈ;hska 13la jd¾;d jkjd. ^wo ^6& fmrjre 10 muK jk úg&

hdmkh iy uykqjr Èia;s%lal foflka wdidÈ;hska y;a fofkl ne.ska jd¾;d jkjd. ^wo ^6& fmrjre 10 muK jk úg&

fï w;r r;akmqr Èia;s%lalfhka wdidÈ;hska ;sfofklao l=reKE., iy ud;r Èia;s%lal foflka wdidÈ;hska fofofkla ne.skao jd¾;d jkjd. ^wo ^6& fmrjre 10 muK jk úg&

.d,a,, lE.,a,, uvl,mqj iy nÿ,a, hk Èia;s%lalj,ska tla wdidÈ;hl= ne.ska jd¾;d jkjd. ^wo ^6& fmrjre 10 muK jk úg&

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...