ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව දහ තුන් ලක්ෂ විසි දහස ඉක්මවයි – මරණ හැත්තෑ දහස ඉක්මවයි

0 170

f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^06& rd;S% 11 muK jk úg 13,23,655la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka wdidÈ;hska 2,77,280 fofkl= iqjh ,nd we;s w;r ;j;a wdidÈ;hska 73,608 fofkl= Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd.

fldfrdakd ffjrih fï jk úg f,dj mqrd rgj,a iy m%foaY iy m%jdyk udOHhka 209l me;sÍ we;s njhs úfoia mqj;a fiajd mjikafka.

ta wkqj fï jk úg f,dj mqrd 9,72,767 fofkl= m%;sldr ,nñka isák w;r bka 46,486 fofkla widOH ;;a;ajfhka miqjk njhs jd¾;d jkafka.

fï jk úg m%xYfhka urK 833la jd¾;d jk w;r wfußldfjka jd¾;d jk urK ixLHdj 756la.

b;d,sfhka urK 636la iy iamd[a[fhka urK 528la jd¾;d jkjd.

tfiau fï jk úg wfußldfõ wdidÈ;hska ixLHdj ;=ka ,laI mkia oyi blaujd ;sfnkjd.

wfußldfõ fldfrdakd wdidÈ;hska ixLHdj wo^6& rd;S% 11 muK jk úg 3,52,249la olajd by< f.dia ;snqKd.

bka mqoa.,hka 19,247la iqjh ,nd we;s w;r ;j;a wdidÈ;hska 10,372 fofofkla Ôú;laIhg m;a;j ;sfnkjd.

fldfrdakd wdidokh fya;=fjka f,dj jeäu urK ixLHdj jd¾;d lrk b;d,sfha wo^6& rd;S% 11 muK jk úg 16,523 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

b;d,sfha uq¿ wdidÈ;hska ixLHdj 1,32,547la jk w;r bka wdidÈ;hska 22,837la iqjh ,nd ;sfnkjd.

iamd[a[fhka wdidÈ;hska 1,35,032la jd¾;d jk w;r bka wdidÈ;hska 40,437la iqjh ,nd we;s w;r Ôú;laIhg m;a wdidÈ;hska ixLHdj 13,169la.

fï w;r bkaÈhdfjka fldfrdakd wdidÈ;hska 4,693la ;yjqre ù we;s w;r bka 346 fofkla iqjh ,nd ;sfnkjd.

bkaÈhdfõ fldfrdakd urK ixLHdj 129la jkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...