කොරෝනා ආසාදිත හය වන මරණය වාර්තා වෙයි

0 94

YS% ,xldfjka jd¾;d jk yh jk fldfrdakd wdidê; urKh óg iq¿ fõ,djlg fmr jd¾;d jk nj fi!LH wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d ;yjqre lrkjd.

fuf,i ñhf.dia we;af;a jhi wjqreÿ 80la muK jk msßñ mqoa.,fhla njhs wOHlaI ckrd,ajrhd jeäÿrg;a mjikafka.

fudyq wdidÈ; IDH frdayf,a m%;sldr ,nñka isg ;sfnkjd.

ñh.sh mqoa.,hd foysj, m%foaYfha mÈxÑlrefjla njhs fi!LH wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uyd mjikafka.

Hits: 3

You might also like
Comments
Loading...