බුදුන් වහන්සේගේ දෙවන ලංකාගමනය සිදු වූ බක් පුර පසළොස්වක පොහොය අදයි

0 128

nqÿrcdKka jykafiaf.a fojk ,xld.ukh isÿ jQ nlamqr mif<diajl fmdfydh wog fh§ ;sfnkjd.

Ydik b;sydifha oelafjkafka ñKs m<`.l whs;sh Wfoid pQf,daor iy ufydaor kd. f.da;s%lhka w;r isÿ lsÍug .sh igkska isÿùug .sh uyd úkdYhla je<elaùu i|yd nqÿrcdKka jykafia kd.§mhg jevu l< njhs.

tfiau isÿy;a l=ureka i;r fmr ksñ;sj,ska m<uq fmr ksñ;a; jQ uy,a,df.a rej oel ;sfnkafkao wo jka nla mqr mif<diajl fmdfyda Èkl njhs Ydik b;sydifha oelafjkafka.

fï w;r fldúâ 19 fyj;a fldfrdakd ffjrih jHdma;sh fya;=fjka wog fh§ we;s nlamqr mif<diajl fmdfydh Èkfha ksfjiays /£ isáñka wd.ñl j;ams<sfj;aj, kshef,k f,i wia.sß md¾Yajfha f,aLldêldÍ mQcH ueo.u Oïudkkao ysñhka ck;djf.ka b,a,d isákjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...