හෙරොයින් සමග දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

0 94

wkqrdOmqr l=ôÉpka l=,u jej wi,§ fyfrdhska iu. mqoa.,hka fofofkl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

fmd,sish mejiqfõ wkqrdOmqr fmd,sia ia:dkfha ks,OdÍka lKavdhula úiska isÿ l< jeg,Sul§ h;=re meÈhlska .uka lrñka isá mqoa.,hka fofofkla fyfrdhska .%Eï 75la iu. w;awvx.=jg .ekqKq njhs.

w;awvx.=jg .;a; tla  iellrefjla ika;lfha fyfrdhska .%Eï 50la ;sî we;s w;r wfkla iellre ika;lfha fyfrdhska .%Eï 25la fidhd .ekSug  yels jQ njhs fmd,sish mjikafka.

fmd,sish lshd isáfha w;awvx.=jg .;a iellrejka ÿgqjej m%foaYfha mÈxÑ wjqreÿ 30 iy 33 hk jhiaj, miqjkak njhs.

w;awvx.=jg .;a iellrejka wo^7& wkqrdOmqr ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ; w;r wkqrdOmqr fmd,sish bÈß úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...