රිය අනතුරු දෙකකින් දෙදෙනෙක් මරුට

0 166

m%foaY foll isÿ jQ udrl ßh wk;=re follska mqoa.,hka fofofkl= ñhf.dia ;sfnkjd.

fmd,sish mejiqfõ weye<shf.dv – wúiaidfõ,a, ud¾.fha Wvqu;a; m%foaYfha§ wúiaidfõ,a, foig Odjkh jQ ;s%frdao r:hla tu ÈYdjgu bÈßfhka Odjkh jQ h;=re meÈhl .eà wk;=rla isÿj we;s njhs.

wk;=ßka h;=re meÈfha meÈlre nrm;, ;=jd, ,nd weye<shf.dv frday,g we;=<;a lr jeäÿr m%;sldr i|yd wúiaidfõ,a, frday,a we;=<;a lsÍfuka miq ñhf.dia we;s njhs fmd,sish mjikafka.

fuf,i ñhf.dia we;af;a .egye;a;” ñkakdk m%foaYfha mÈxÑj isá 63 yeúßÈ wfhls.

wk;=r isÿ l< ;S%frdao r:fha ßhÿre ;S%frdao r:ho iu. m<df.dia ;sfnkjd.

iellre w;awvx.=jg .ekSug weye<shf.dv fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrk njhs fmd,sish mjikafka.

fï w;r w`.=kfld<me,eiai” oxfoKs.u ykaÈh wi,§ isÿ jQ wk;=rlskao wfhla ñhf.dia ;sfnkjd.

w.=Kfld<me,eiai foi isg ñoafoKsh foig Odjkh jQ h;=re meÈhla w;=re ud¾.hl isg m%Odk ud¾.hg Odjkh jQ h;=re meÈhl .ekSfuka wk;=r isÿj ;sfnkjd.

wk;=ßka ;=jd, ,enQ h;=re meÈ foflysu meÈlrejka fofokd w`.=Kfld<me,eiai frday,g we;=<;a lsÍfuka miqj tla meÈlrefjla ñhf.dia we;s njhs fmd,sish mjikafka.

fuf,i ñhf.dia we;af;a jhi wjqreÿ 65la jQ ;srejdfka f.dve,a,” my<.u ,smskfha mÈxÑj isá wfhls.

wk;=r iïnkaOfhka w`.=Kfld<me,eiai fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...