ඇඳිරි නීතිය කඩ කළ 15902ක් අත්අඩංගුවට – රථ වාහන 3991ක් පොලිස් භාරයට

0 165

fldfrdakd ffjri jHdma;sh je<elaùu i|yd Èjhsk mqrd mkjd we;s we¢ß kS;sh W,a,x>kh l< mqoa.,hka 15902 fofofkla w;awvx.=jg .ekqK nj fmd,sish mjikjd.

miq.sh ud¾;= ui 20 jkod miajre yfha isg wo^7& WoEik 6 olajd ld,h ;=< fuu msßi w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

fmd,sish mejiqfõ tu ld,h ;=<§ fmd,sia Ndrhg .ekqKq r: jdyk ixLHdj 3991la njhs.

fï w;r Bfha^6& WoEik 6 isg wo ^7& WoEik 6 olajd .; jQ meh 24l ld,fha§ we¢ß kS;sh W,a,x>kh l< mqoa.,hka 1107 fofkla fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

tu ld,fha§ fmd,sia Ndrhg .kakd ,o r: jdyk ixLHdj 326la njhs fmd,sish mjikafka.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...