කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ ගණන 180ක් වෙද්දී ආසාදිත සිව් දෙනෙක් සුව ලබයි

0 175

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 180 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

ta ;j;a wdidÈ;hska fofofkla wo miajre 1 muK jk úg ;yjqre lr .ekSu;a iu.ska.

fï w;r fldfrdakd ffjrih wdidÈ;j frday,a.;j isá isõ fofkla iqj ,nd frday,ska msgj f.dia we;s nj fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYH mjikjd.

ta wkqj iqjh ,enQ iïmQ¾K ixLHdj 42la olajd by< hkjd.

flfia fj;;a fï jk úg wdidÈ;hska 132 fofofkla muK frday,a.;j m%;sldr  ,nñka isákjd.

fldfrdakd wdidokh fya;=fjka furg isÿjQ urK ixLHdj 6la jk w;r yh jeks urKh wo fmrjrefõ jd¾;d jQjd.

fï w;r fldfrdakd njg ielh u; ;j;a mqoa.,hka 255 fofkla frday,a.;j ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...