ඇඳිරි නීතිය අස්සේ ෆාමසියකින් මත්වෙන බෙහෙත් පෙති තොගයක් සොරා ගනී (වීඩියෝ සහිතයි)

rxð;a rdcmlaI - yegka

0 139

we¢ß ks;sh mkjd ;sìhÈ äiafmkaißhlg we;=,a jQ kd÷kk mqoa.,fhl= äiafmkaißfha fnfy;a .nvdfõ ;snQ u;afjk fnfy;a fm;s f;d.hla fidrdf.k f.dia we;s nj kdj,msáh fmd,sish mjikjd.

kdj,msáh chiqkaor´úg udjf;a msysá äiafmkaißhg miq.sh 04 Èk rd;%sfha we;=,a ielldr mqoa.,hd tu äiafmkaißfha fnfy;a .nvdj fj; f.dia remsh,a tlf<dia oyila muK jákd u;afjk fnfy;a fm;s fidrdf.k f.dia we;s njhs fmd,sish mjikafka.

u;aøjHhj,g weíndysjQfjl= úiska fuu fidrlu isÿlrkakg we;s nj;a” iSiSàù o¾Yk Tiafia iellre w;awvx.=jg .eksug lghq;= lr we;s nj;a fmd,sish lshd isáhd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...