උතුරේ රෝහල් වෙත PCRයන්ත්‍ර ලබාදෙන්න

udOj l=,iqßh - jjqkshdj

0 177

fldfrdakd frda. ,laIK iys; frda.Ska mÍlaId lsÍu fjkqfjka fhdod.kakd PCR hka;% W;=re m<df;a frday,a fj; läkñka ,ndfok f,ig fou< cd;sl ikaOdk ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S ffjoH tia’ Ysjfudayka uy;d mjikjd.

Ysjfudayka uy;d jeäÿrg;a lshd isáfha PCR hka;% oekg W;=re m<df;a hdmkh frday, ;=< muKla we;s w;r” W;=re m<df;a wfkl=;a m%Odk frday,a jk jjqkshdj” ls,sfkdÉÑh” ukakdru yd uq,;sõ frday,a fj;o läkñka ,nd§ug rch lghq;= l< hq;= njhs.

fldfrdakd frda. ,laIK iys; frda.sfhl= W;=re m<df;ka yuqjqjfyd;a wod< frda.shd iïnkaOfhka mÍlaIK meje;aùug hdmkh frday, olajd /f.k hdu isÿl< hq;= nj;a” ta ;=<ska wmyiq;d /ilg frda.Skag m;aùug isÿj we;s nj;a ysgmq uka;%Sjrhd fmkajd fokjd.

hdmkh frday, ;=< muKla wod< PCR hka;% mej;Su yryd we;súh yels yÈis ;;a;ajhlg uqyqK§u .eg¿jla úh yels neúka W;=re m<df;a m%Odk frday,la jk jjqkshdj frday,g fyda ;j;a tla PCR  hka;%hla wjYH ;dlaI‚l ks<OdÍka iuÕ ,nd§u isÿl< hq;=j we;s njo fyf;u lshd isáhd.

ta ;=<ska we;súh yels wjodkï ;;a;ajhka fjkqfjka lsishï iykhla ,nd.ekSug frda.Skag yelsjla ,efnkq we;s njo Ysjfudayka uy;d wjOdrKh lrkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...