ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 188 දක්වා ඉහළට

වැඩිම ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්

0 117

Y%S ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^08& miajre 5.00 muK jk úg 188 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

ta wo Èkfha fï olajd tla wdidÈ;hka ;sfofkla y÷kd .ekSu;a iu.ska.

ta wkqj fï jk úg fldfrdakd wdidokh ùu fya;=fjka frda.Ska 140 fofkl= frday,a.;j m%;sldr ,nk njhs fi!LH wud;HxYh mjikafka.

ñka wo^08& fmrjre 10.00 olajd jQ ld,fha§ jd¾;d jQ wdidÈ;hska 186ka Y%S ,dxlslhka 95 fofkla iy tla úfoaYslhl=o we;=¿j wdidÈ;hska 96 fofkla wxf.dv cd;sl fndajk frda. úoHd;kfha m%;sldr ,nñka isákjd.

je,slkao uQ,sl frdayf,ka m%;sldr ,nk fldfrdakd wdidÈ; frda.Skaf.a ixLHdj 15la.

fï w;r frda.Ska 27 fofkla kef.kysr fld<U uQ,sl frdayf,ka^uq,af,aßhdj uQ,sl frday,& m%;sldr ,nñka isákjd.

fï w;r fldfrdakd wdidokh ù iqjh ,enQ ixLHdj 42la jkjd.

furáka fldfrdakd wdidÈ; urK 6la jd¾;d jk w;r ;j;a mqoa.,hka 228 fofkl= fldfrdakd njg ielh u; ffjoH wëlaIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

Y%S ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.ka jeäu wdidÈ;hka m%udKhla jd¾;d jkafka fld<U Èia;%slalfhks’ tu ixLHdj wo WoEik 10 muK úg 44la.

mq;a;,u Èia;%slalfhka 34lao l¿;r Èia;%slalfhka 26lao jd¾;d jk w;r .ïmy Èia;%slalfhka jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj 16la.

fï w;r uykqjr iy hdmkh hk Èia;%slalhkaf.ka wdidÈ;hka y;a fofkl= ne.ska jd¾;d jkjd.

r;akmqr iy l=reKE., Èia;%slalj,ska wdidÈ;hska ;sfofkl= ne.ska jd¾;d jk w;r ud;r Èia;%slalfhka jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj 2la.

.d,a,” lE.,a,” uvl,mqj iy nÿ,a, hk Èia;%slalhkaf.ka tla wdidÈ;hl= ne.ska jd¾;d jk njhs fi!LH wud;HxYfha jix.; frda. úoHd wxYH mjikafka.

tfiau ksfrdaOdhk uOHia:dkj,ska wdidÈ;hska 37 fofklao úfoaYlhka ;sfofklao iu.ska fï jk úg furáka jd¾;d jk iïmQ¾K fldfrdakd wdidÈ;hkaf.a ixLHdj 186la njhs jxi.; frda. úoHd tallh mjikafka.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...