දිස්ත්‍රික්ක 19කට ඇඳිරි නීතිය හෙට උදේ 6ට ඉවත් කෙරේ

0 146

fld<U, l¿;r, .ïmy, mq;a;,u, hdmkh iy uykqjr hk Èia;s%lalhka yer Èjhsfka fiiq Èia;s%lal 19 i|yd mkjd we;s we¢ß kS;sh fyg^09& fmrjre 6g ;djld,slj bj;a flfrkjd.

tf,i bj;a flfrk we¢ß kS;sh h<s tÈku miajre y;rg mkjk njhs ckdêm;s ld¾hd,h mjikafka.

fï w;r fyg^09& miajre y;rg mkjkq ,nk we¢ß kS;sh wfma%,a ui 14 jeks w`.yrejdod fmrjre 6g ;djld,slj bj;a fldg h<s tÈku miajre 4 isg h<s ls%hd;aul flfrkjd.

flfia fj;;a fldfrdakd jHdma;sh by< wjodkula iys; Èia;s%lal jk fld<U” l¿;r, .ïmy, mq;a;,u, hdmkh iy uykqjr Èia;s%lal yh i|yd mkjd we;s we¢ß kS;sh kej; okajk;=re È.gu ls%hd;aul njhs ckdêm;s ld¾hd,h jeäÿrg;a mjikafka.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...