කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව හත දක්වා ඉහළට

0 126

fldfrdakd wdidokh fya;=fjka jd¾;d jk isõjk urKh wo miajrefõ jd¾;d jQ nj fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d mjikjd.

Tyq jeäÿrg;a lshd isáfha fuf,i Ôú;laIhg m;ajQfha fld<U whsãtÉ frdayf,a m%;sldr ,nñka isá 44 yeúßÈ msßñ mqoa.,fhla njhs.

.,alsiai m%foaYfha mÈxÑ ueKsla jHdmdßlfhla jk Tyq miq.shod c¾uksfha ixpdrhl fh§ isg ,xldjg meñK we;s njo fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d mjikjd.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...